Bescherming van de privacy | Carrefour Site
text.skipToContent text.skipToNavigation

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Carrefour Belgium draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij raden u aan om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten, en op alle bezoekers van onze websites en gebruikers van onze mobiele applicaties. Het is mogelijk dat voor specifieke diensten bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door Carrefour en door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Carrefour Belgium persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is Carrefour Belgium NV, Olympiadenlaan 20, 1140 Evere met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna ‘Carrefour’ of ‘Carrefour Belgium’).

2. Veiligheid

Carrefour Belgium verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Carrefour Belgium onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer voor bepaalde gegevens.

Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

3. Verzameling van Gegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “Gegevens”).
Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:

 • - u zich registreert en een Carrefour Connect-account aanmaakt,
 • - u een (online) formulier invult,
 • - u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Carrefour Belgium, al dan niet online,
 • - gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online,
 • - een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • - u zich abonneert op een nieuwsbrief,
 • - u vrijwillig uw CV doorstuurt,
 • - u uw Carrefour Bonus Card gebruikt,
 • - u gebruik maakt van het My Invoice-programma,
 • - u deelneemt aan enquêtes,
 • - enzovoort.

Carrefour kan uw Gegevens rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Carrefour Belgium NV, verzamelt volgende categorieën van Gegevens:

 • - administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, ….
 • - Gegevens over uw aankoopgedrag en Gegevens aangeleverd door het gebruik van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen die u heeft gedaan, in welke winkel u uw aankopen het meest verricht, …Wij gebruiken deze Gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.
 • - Gegevens aangeleverd door derden, zoals bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling,;
 • - Bepaalde technische Gegevens: bijvoorbeeld: ip adres, localisatiegegevens…

4. Verwerking van Gegevens

Carrefour Belgium kan uw Gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

 • 1. Het aanbieden van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden diensten.

Om die reden kan het zijn dat Carrefour Belgium uw Gegevens verwerkt om zijn aanbod van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit omvat ondermeer: het vragen van feedback over onze producten en diensten, Gegevens die wij bekomen via uw contacten met onze helpdesk en klantendienst,…

We kunnen uw Gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou zijn. Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven en producten en diensten of indien u gepersonaliseerde aanbiedingen wenst te ontvangen kan u hier uw toestemming voor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

Indien Carrefour overgaat tot geautomatiseerde besluitvorming zal u voorafgaandelijk geïnformeerd worden over de onderliggende logica en eventuele rechtgevolgen.

 • 2. Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, zoals het toekennen van bonuspunten in het kader van ons getrouwheidsprogramma , het leveren van uw bestelling, …

 • 3. De creatie en het beheer van uw My Carrefour – account.

Deze Gegevens zullen tevens gebruikt worden om de navigatie op onze website tussen de verschillende producten, diensten, online- acties en onlinewedstrijden te vergemakkelijken door het voorafgaandelijk invullen van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, mailadres).

 • 4. Het realiseren van studies en statistieken

We kunnen uw Gegevens bovendien anonimiseren en verder gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aangaande het gebruik van onze diensten, de verkoop van onze producten en het verloop van onze acties en wedstrijden. Het is belangrijk voor u om te weten dat we hiervoor werken met geanonimiseerde gegevens die op geen enkele wijze terug te brengen zijn naar individuen.

 • 5. Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke Gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hier bij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan Carrefour Belgium u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan kiezen op welke manier Carrefour contact met u kan opnemen:

 • - Per mail;
 • - Per sms;
 • - Per post;
 • - Via sociale media.

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door Carrefour Belgium voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:

Carrefour Belgium
Olympiadenlaan 20
1140 Evere

Klantendienst
0800 9 10 11

Klantenformulier - http://contact.carrefour.eu/NL/index.html

Moest u zich reeds hebben laten registeren op de zogeheten “bel – me niet” lijst of de “robinson-lijst”, dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden.  

Carrefour Belgium zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

 • - u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
 • - in de gevallen die de wet bepaalt;
 • - indien wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of
 • - Op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.

We wensen hierbij te benadrukken dat bedrijven die behoren tot de groep Carrefour niet beschouwd worden als derden, in zoverre zij de Gegevens verwerken in opdracht van Carrefour Belgium.

Bovendien doet Carrefour Belgium beroep op bepaalde onderaannemers zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze websites, bedrijven die instaan voor aan huis leveringen van de door u bestelde producten, studiebureaus, marketing bureaus, … teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden tevens niet als derden beschouwd. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw Gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

5. Uw rechten

 • 1. U heeft daarenboven steeds recht op toegang tot en inzage in uw Gegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw Gegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan Carrefour Belgium op volgende wijze:

  • - per email via de website http://contact.carrefour.eu/NL/index.html;
  • - schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium NV – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel;
  • - via uw Account Carrefour Connect
 • 2. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

  • - via ons klantenformulier op onze website http://contact.carrefour.eu/NL/index.html;
  • - per telefoon via 0800/9.10.11;
  • - schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel;
  • - via uw Account Carrefour Connect (enkel rechtzetten van uw Gegevens).
 • 3. U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken.  U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

  4. Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.
  We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

 • Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw Gegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren.
 • 5. Voor uw volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien Carrefour Belgium niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw Gegevens, uw aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door Carrefour Belgium uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

6. Cookies en andere technologiën

U kunt onze website bezoeken of gebruik maken van onze mobiele applicaties zonder uw persoonlijke Gegevens mee te delen. Het gebruik van de verschillende producten en diensten aangeboden op onze website of mobiele applicaties zijn echter voorbehouden aan personen met een Carrefour Connect-account.

Op onze website worden “cookies” gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en laten ons toe om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de pagina, …)

De cookies worden op deze website gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door ons uw taalkeuze mee te delen en om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Op onze website wordt gebruikt van volgende soorten cookies:

o Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...

o Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …

o Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, het clickgedrag (bv. hoelang uw bezoek aan de website duurt, welke pagina’s u heeft bezocht en wanneer, …)...

o Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, uw demografische en uw gebruikersgegevens. Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op uw interesses.

o Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat  na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics , Adobe Analytics, een website analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. en Adobe. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik wordt overgebracht naar Google en Adobe en worden door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, in het kader van analyses over het gebruik van de website. Deze cookie slaat onder andere volgende informatie op : welke pagina’s er bezocht worden, hoe lang zij op de website blijven, hoe zij daar kwamen en wat zij aanklikken en in sommige gevallen uw IP adres, maar ook waar zij met muis hebben gescrolled en geklikt.

o Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen.

Beheer van cookies
Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van je browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/ )

U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

Applicaties

De mobiele applicaties van Carrefour Belgium bewaren informatie in verband met uw registratie en uw sessie. Deze informatie wordt gecodeerd en lokaal opgeslagen op het toestel waarop u de applicatie heeft geïnstalleerd. Deze techniek is vergelijkbaar met cookies, maar specifiek per toestel. Deze databestanden blijven bewaard voor zolang de app op uw toestel is geïnstalleerd. Om de databestanden te verwijderen kunt u de app verwijderen.

Beacons

Tijdens uw bezoek aan onze winkels kan Carrefour Belgium gegevens over u capteren: deze omvatten onder meer het uur van uw bezoek, de duurtijd van uw bezoek, uw positie en afgelegd traject in de winkel. Beacons kunnen helpen aan een verbeterde persoonlijke ervaring in de winkels …

7. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens registreert Carrefour Belgium tevens gegevens wanneer u de website bezoekt onder de vorm van logbestanden dewelke de activiteit van de websites registreert (bv: uw IP-adres en de datum en het uur waarop u elke pagina hebt bezocht).
Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren.

8. Bewaartermijn

Carrefour Belgium bewaart uw Gegevens enkel zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid. In dit kader gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door Carrefour Belgium NV. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

9. Risico’s verbonden aan gebruik internet en online applicaties

Het gebruik van onze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico’s van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

10. Wijzigingen

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de verklaring ‘Bescherming van het privéleven’ te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 01.04.2017.

BedrijfsGegevens en firmanaam Verantwoordelijke Verwerker:

Firmanaam: Carrefour Belgium NV
Centrale en maatschappelijke zetel:
Carrefour Belgium
Olympiadenlaan 20
1140 Evere
R.P.R. Brussel -- btw BE 0448.826.918

Website:
https://www.carrefour.eu
Contact:
0800 9 10 11

Download de PDF

Sluit